Directory Tree

/storage/airing
├── [4.0K]  Aharen-san wa Hakarenai
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 01 [720p][3491A885].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 02 [720p][43045E18].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 03 [720p][F5059F6D].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 04 [720p][C70EDA3B].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 05 [720p][E22927B2].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 06 [720p][87E2E5B2].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 07 [720p][3BB6C769].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 08 [720p][FE0D9ECA].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 09 [720p][10D4E84B].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 10 [720p][1FE9DB47].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 11 [720p][5231AD6D].mp4
│   └── [102M]  [animegrimoire] Aharen-san wa Hakarenai - 12 [720p][E50129A7].mp4
├── [4.0K]  Cue!
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 13 [720p][0436509F].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 14 [720p][2624199C].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 15 [720p][4734C99D].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 16 [720p][4AAAE47A].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 17 [720p][F91B3C3E].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 18 [720p][F3FC9FE5].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 19 [720p][CFC75D60].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 20 [720p][451DFD8D].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 21 [720p][035F6981].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 22 [720p][3FFFAA0A].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 23 [720p][3F8DE80C].mp4
│   └── [102M]  [animegrimoire] Cue! - 24 [720p][3FED4EE7].mp4
├── [4.0K]  Date a Live IV
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 01 [720p][FED71300].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 02 [720p][F52A5526].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 03 [720p][E0A7CC61].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 04 [720p][17E72F95].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 05 [720p][461B21B7].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 06 [720p][7226742A].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 07 [720p][85D9E528].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 08 [720p][1656E7D7].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 09 [720p][C2303D0F].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 10 [720p][96555D97].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 10 [720p][C287D5A0].mp4
│   ├── [100M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 11 [720p][E1CE849C].mp4
│   └── [100M]  [animegrimoire] Date a Live IV - 12 [720p][58FBA66E].mp4
├── [4.0K]  Delicious Party Precure
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 01 [720p][F2896653].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 02 [720p][1212372E].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 03 [720p][C00883D4].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 04 [720p][1387D8C7].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 05 [720p][D44C857D].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 06 [720p][038DFD6F].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 07 [720p][1DBA3D55].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 08 [720p][0F3DE0D2].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 09 [720p][1581F471].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 10 [720p][B361F935].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 11 [720p][2577A969].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 12 [720p][5C8BFD98].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 13 [720p][12CEA280].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 14 [720p][AED73B3F].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 15 [720p][FB8FBE67].mp4
│   └── [102M]  [animegrimoire] Delicious Party Precure - 16 [720p][41FB2D25].mp4
├── [4.0K]  Estab-Life
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 01 [720p][20FAAC06].mp4
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 02 [720p][E54DC36B].mp4
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 03 [720p][11897CD6].mp4
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 04 [720p][4F95B9C7].mp4
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 05 [720p][47A29D91].mp4
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 06 [720p][3A8A9304].mp4
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 07 [720p][D867B185].mp4
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 08 [720p][0A69A016].mp4
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 09 [720p][1C89A95D].mp4
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 10 [720p][B2DC578B].mp4
│   ├── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 11 [720p][6200A0C5].mp4
│   └── [ 96M]  [animegrimoire] Estab-Life - Great Escape - 12 [720p][85E16650].mp4
├── [4.0K]  Healer Girl
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 01 [720p][CFC7A741].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 02 [720p][CAE0694D].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 03 [720p][3E6EA450].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 04 [720p][9E8F5FBE].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 05 [720p][9475E227].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 06 [720p][8A9BD218].mp4
│   ├── [100M]  [animegrimoire] Healer Girl - 07 [720p][8955CA1B].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 08 [720p][0E1F40AE].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 09 [720p][DFB80857].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 10 [720p][4BA8809C].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 10 [720p][F04A7D89].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 11 [720p][748C09FA].mp4
│   └── [ 99M]  [animegrimoire] Healer Girl - 12 [720p][AF50AB5A].mp4
├── [4.0K]  Honzuki no Gekokujou
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 27 [720p][56892C1A].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 28 [720p][00E1707F].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 29 [720p][83441A1F].mp4
│   ├── [100M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 30 [720p][9509E755].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 31 [720p][A00A613B].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 32 [720p][B6FFD3B1].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 33 [720p][DE1F62C6].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 34 [720p][BA567A3E].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 35 [720p][0C9388BE].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 35 [720p][F456D657].mp4
│   └── [ 99M]  [animegrimoire] Honzuki no Gekokujou - 36 [720p][1041A59A].mp4
├── [4.0K]  Kaguya-sama wa Kokurasetai S3
│   ├── [105M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 01 [720p][764617D1].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 02 [720p][BCA70E92].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 03 [720p][70F78921].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 04 [720p][5B784A9B].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 05 [720p][7289BC8A].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 06 [720p][5A0C56D0].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 07 [720p][F6B709C8].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 08 [720p][580120C6].mp4
│   ├── [105M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 09 [720p][4E434029].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 10 [720p][9DC2F805].mp4
│   ├── [101M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 11 [720p][5565BE37].mp4
│   ├── [107M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 12 [720p][AB48DCCF].mp4
│   └── [107M]  [animegrimoire] Kaguya-sama wa Kokurasetai S3 - 13 [720p][840B524F].mp4
├── [4.0K]  Kawaii dake ja Nai Shikimori-san
│   ├── [ 98M]  [animegrimoire] Kawaii dake ja Nai Shikimori-san - 01 [720p][25519339].mp4
│   ├── [ 98M]  [animegrimoire] Kawaii dake ja Nai Shikimori-san - 02 [720p][47CC3F97].mp4
│   ├── [ 98M]  [animegrimoire] Kawaii dake ja Nai Shikimori-san - 03 [720p][CA8FAC06].mp4
│   ├── [ 98M]  [animegrimoire] Kawaii dake ja Nai Shikimori-san - 04 [720p][F4784E2B].mp4
│   ├── [ 98M]  [animegrimoire] Kawaii dake ja Nai Shikimori-san - 05 [720p][33B55DBB].mp4
│   ├── [ 98M]  [animegrimoire] Kawaii dake ja Nai Shikimori-san - 06 [720p][DA46AFE6].mp4
│   ├── [ 98M]  [animegrimoire] Kawaii dake ja Nai Shikimori-san - 07 [720p][B124B02C].mp4
│   ├── [ 98M]  [animegrimoire] Kawaii dake ja Nai Shikimori-san - 08 [720p][34C04BCE].mp4
│   ├── [ 98M]  [animegrimoire] Kawaii dake ja Nai Shikimori-san - 09 [720p][9B765F0D].mp4
│   └── [ 98M]  [animegrimoire] Kawaii dake ja Nai Shikimori-san - 10 [720p][839CF5C1].mp4
├── [4.0K]  Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S2
│   └── [ 99M]  [animegrimoire] Kobayashi-san Chi no Maid Dragon S2 - 13 [720p][CF99C5F6].mp4
├── [4.0K]  Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 01 [720p][578C8120].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 02 [720p][E8DB6FA3].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 03 [720p][C8B42DC0].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 04 [720p][53CF9152].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 05 [720p][C653B84E].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 06 [720p][6DBA9E2D].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 07 [720p][263023A7].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 08 [720p][A8DFFCD3].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 09 [720p][91319374].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 10 [720p][661748E9].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 11 [720p][070FFA9C].mp4
│   └── [ 99M]  [animegrimoire] Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi - 12 [720p][7FC6AEBE].mp4
├── [4.0K]  Machikado Mazoku S2
│   ├── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 01 [720p][7B9C3834].mp4
│   ├── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 02 [720p][34A193BE].mp4
│   ├── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 03 [720p][6A87D5DF].mp4
│   ├── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 04 [720p][5BF7F63B].mp4
│   ├── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 05 [720p][72266BAB].mp4
│   ├── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 06 [720p][18BBD8D9].mp4
│   ├── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 07 [720p][5FAD395E].mp4
│   ├── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 08 [720p][90447A4D].mp4
│   ├── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 09 [720p][3E388834].mp4
│   ├── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 10 [720p][2612E15E].mp4
│   └── [104M]  [animegrimoire] Machikado Mazoku S2 - 11 [720p][4B845BD8].mp4
├── [4.0K]  Magia Record
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Magia Record - Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden Final Season - Asaki Yume no Akatsuki - 01 [720p][C523C483].mp4
│   ├── [105M]  [animegrimoire] Magia Record - Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden Final Season - Asaki Yume no Akatsuki - 02 [720p][D3B2D7F3].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Magia Record - Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden Final Season - Asaki Yume no Akatsuki - 03 [720p][0192B6DB].mp4
│   └── [111M]  [animegrimoire] Magia Record - Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden Final Season - Asaki Yume no Akatsuki - 04 END [720p][E8929CF5].mp4
├── [4.0K]  RPG Fudousan
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 01 [720p][026BAF11].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 02 [720p][46722694].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 03 [720p][EA216157].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 04 [720p][43007447].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 05 [720p][882F6786].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 06 [720p][C577A855].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 07 [720p][FDA2A954].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 08 [720p][36D94955].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 09 [720p][17D88757].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 10 [720p][E6AF07A2].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 11 [720p][6B5AE7E4].mp4
│   └── [ 99M]  [animegrimoire] RPG Fudousan - 12 [720p][8B4F5E53].mp4
├── [4.0K]  Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 01 [720p][A98BB321].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 02 [720p][2E9E7025].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 03 [720p][0565CEC4].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 04 [720p][9F766024].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 05 [720p][DC251DAD].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 06 [720p][3C2E5DB0].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 07 [720p][C2D6FE2E].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 08 [720p][234270B6].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 09 [720p][2DBB3F24].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 10 [720p][8474BA3D].mp4
│   ├── [100M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 11 [720p][42CAD6AC].mp4
│   └── [ 99M]  [animegrimoire] Shachiku-san wa Youjo Yuurei ni Iyasaretai - 12 [720p][3EF9D451].mp4
├── [4.0K]  Shokei Shoujo no Virgin Road
│   ├── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 01 [720p][4F1F2534].mp4
│   ├── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 02 [720p][D95E4587].mp4
│   ├── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 03 [720p][A6D55CC2].mp4
│   ├── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 04 [720p][4E7BFF27].mp4
│   ├── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 05 [720p][B6955BAA].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 06 [720p][E04C2854].mp4
│   ├── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 07 [720p][7373FBBB].mp4
│   ├── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 08 [720p][2A40F3CC].mp4
│   ├── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 09 [720p][97AAE572].mp4
│   ├── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 10 [720p][CAF4A650].mp4
│   ├── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 11 [720p][34A3144C].mp4
│   └── [103M]  [animegrimoire] Shokei Shoujo no Virgin Road - 12 [720p][2E7EE34F].mp4
├── [4.0K]  Spy x Family
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 01 [720p][EDB51050].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 02 [720p][2065DE22].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 03 [720p][60F00EA2].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 04 [720p][21945267].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 05 [720p][BE481AEF].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 06 [720p][48BA9947].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 07 [720p][A38DB657].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 08 [720p][1A7FDF2E].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 09 [720p][605EE124].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 10 [720p][9C4C3E85].mp4
│   ├── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 11 [720p][22C2CCEF].mp4
│   └── [102M]  [animegrimoire] Spy x Family - 12 [720p][CB593306].mp4
├── [4.0K]  Tate no Yuusha no Nariagari S2
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 01 [720p][AE13EA7A].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 02 [720p][AE3A0B01].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 03 [720p][0F46267D].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 04 [720p][8970E978].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 05 [720p][744E780C].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 06 [720p][F95CBB08].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 07 [720p][E6B68049].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 08 [720p][A8E277A7].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 09 [720p][7CDE996A].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 10 [720p][8D1DE2C7].mp4
│   ├── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 11 [720p][464AE817].mp4
│   └── [ 99M]  [animegrimoire] Tate no Yuusha no Nariagari S2 - 12 [720p][4609B32D].mp4
├── [   0]  tree.html
├── [4.0K]  Waccha PriMagi!
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 25 [720p][D57B0FF0].mp4
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 26 [720p][A5229A3F].mp4
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 27 [720p][690B19C1].mp4
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 28 [720p][987801F9].mp4
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 29 [720p][58233FDE].mp4
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 30 [720p][8D2D4598].mp4
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 31 [720p][6582C05D].mp4
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 32 [720p][FC887EAB].mp4
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 33 [720p][C7C1F0E0].mp4
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 34 [720p][3EC56036].mp4
│   ├── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 35 [720p][3260DEA9].mp4
│   └── [106M]  [animegrimoire] Waccha PriMagi! - 36 [720p][165E4E5E].mp4
└── [4.0K]  Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4
    ├── [ 13M]  [animegrimoire] Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4 - 01 [720p][0A2F4D88].mp4
    ├── [ 13M]  [animegrimoire] Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4 - 02 [720p][E648574D].mp4
    ├── [ 13M]  [animegrimoire] Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4 - 03 [720p][D8CC1A44].mp4
    ├── [ 13M]  [animegrimoire] Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4 - 04 [720p][065AD0B8].mp4
    ├── [ 13M]  [animegrimoire] Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4 - 05 [720p][E2339048].mp4
    ├── [ 13M]  [animegrimoire] Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4 - 06 [720p][3BDB054B].mp4
    ├── [ 13M]  [animegrimoire] Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4 - 07 [720p][8DA3E62C].mp4
    ├── [ 13M]  [animegrimoire] Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4 - 08 [720p][BF124771].mp4
    ├── [ 13M]  [animegrimoire] Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4 - 09 [720p][E22D3177].mp4
    └── [ 13M]  [animegrimoire] Yatogame-chan Kansatsu Nikki S4 - 10 [720p][30B34121].mp4


20 directories, 223 files


tree v1.8.0 © 1996 - 2018 by Steve Baker and Thomas Moore
HTML output hacked and copyleft © 1998 by Francesc Rocher
JSON output hacked and copyleft © 2014 by Florian Sesser
Charsets / OS/2 support © 2001 by Kyosuke Tokoro